Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2016

09h:23, thứ hai ngày 16/05/2016

Trường Trung cấp Dược Hà Nội thông báo lịch nghỉ hè tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, cụ thể như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI

 

Số: …. /TB – DHN/2016

 

(Kế hoạch nghỉ hè năm học 2016))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5  năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  -   Ông(Bà) Trưởng các Phòng, Ban;

 

                 -    CB, GV trong toàn trường;

 

                  -  Học sinh các lớp trong toàn trường.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về kế hoạch nghỉ hè năm học 2016 - 2017. Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, CNV, học sinh trong toàn trường kế hoạch nghỉ hè năm học 2016 – 2017 sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

 

1. Hệ 02 năm: Nghỉ từ ngày 04/06/2016 đến hết ngày 10/07/2016. Ngày 11/07/2016 các lớp trở lại học tập bình thường

 

2. Hệ 01 năm: Nghỉ từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 01/07/2016. Ngày 02/07/2016 các lớp trở lại học tập bình thường.

 

3. CB,GV,CNV trong toàn trường nghỉ hè từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 26/06/2016. Ngày 27/06/2016 toàn thể CB,GV,CNV đi làm bình thường.

 

Phòng TC – HC đề nghị CB,GV,CNV, học sinh trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

 

- Ban giám hiệu – (để bc)

 

- Như kính gửi

 

- Lưu VP

T/L. HIỆU TRƯỞNG

 

TP. Tổ chức – Hành chính