Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ, HỌC LẠI, THI LẠI NĂM 2018

18h:00, thứ tư ngày 27/06/2018

Thống nhất nội dung chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về kế hoạch nghỉ năm 2018. Phòng Đào tạo thông báo với toàn thể CB, GV, GVCN và HSSV trong toàn trường kế hoạch nghỉ hè, kế hoạch học lại, thi lại cho các khóa, các lớp trong toàn trường cụ thể như sau:

I. Kế hoạch nghỉ hè:

 

1. Đối với các hệ liên thông:

 

- Các lớp K11L1, K11L3: Nghỉ hè từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 27/07/2018, ngày 01/08/2018 các lớp đi học bình thường theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo.

 

- Các lớp K11L2, K12L4: Nghỉ hè từ ngày 23/06/2018 đến hết ngày 27/07/2018, ngày 28/07/2018 các lớp đi học bình thường theo  thời khóa biểu của Phòng Đào tạo.

 

2. Đối với các lớp hệ chính quy 3 năm:

 

Nghỉ hè từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 27/07/2018, ngày 01/08/2018 các lớp đi học bình thường theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo.

 

II. Kế hoạch học lại, thi lại:

 

Các lớp hệ liên thông và chính quy 03 năm sẽ học lại, thi lại các môn của học kỳ trước từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 (có kế hoạch và chi tiết kèm theo).

 

Phòng Đào tạo đề nghị GVCN các lớp phổ biến nội dung trên đến với HSSV lớp mình chủ nhiệm và thực hiện theo đúng nội dung thông báo

 

PHÒNG ĐÀO TẠO