Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Tra cứu điểm

Lọc trong danh sách

Tiêu đề Khoá Lớp Năm học Học kỳ Download
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9K1 Khóa 9 Lớp K9K1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A0 Khóa 9 Lớp K9A0 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A7 Khóa 9 Lớp K9A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A6 Khóa 9 Lớp K9A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A5 Khóa 9 Lớp K9A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A4 Khóa 9 Lớp K9A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A3 Khóa 9 Lớp K9A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A1 Khóa 9 Lớp K9A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A11 Khóa 8 Lớp K9K11 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A10 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A9 Khóa 3 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A8 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A7 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A6 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A5 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A4 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A3 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A2 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K13 Khóa 8 Lớp K8K13 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K11 Khóa 8 Lớp K8K11 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K8 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K22 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K8,K8K9 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K7,15,16,17,18 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A11 Khóa 8 Lớp K8A11 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A10 Khóa 8 Lớp K8A10 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A9 Khóa 8 Lớp K8A9 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K7A9 - K7A12 Khóa 7 Hệ 02 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A8 Khóa 8 Lớp K8A8 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A7 Khóa 8 Lớp K8A7 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A6 Khóa 8 Lớp K8A6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A5 Khóa 8 Lớp K8A5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A4 Khóa 8 Lớp K8A4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A3 Khóa 8 Lớp K8A3 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A2 Khóa 8 Lớp K8A2 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A1 Khóa 8 Lớp K8A1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K1,2,3 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K7A3-8 Khóa 7 Hệ 02 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Hóa dược 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Hóa dược 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8K10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A7 2015 - 2016 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7K4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản thuốc Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K6A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down