Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài hỗ trợ

19000065

Zalo

Thống kê truy cập

Tra cứu điểm

Lọc trong danh sách

Tiêu đề Khoá Lớp Năm học Học kỳ Download
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9K1 Khóa 9 Lớp K9K1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A0 Khóa 9 Lớp K9A0 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A7 Khóa 9 Lớp K9A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A6 Khóa 9 Lớp K9A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A5 Khóa 9 Lớp K9A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A4 Khóa 9 Lớp K9A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A3 Khóa 9 Lớp K9A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ I - K9A1 Khóa 9 Lớp K9A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A11 Khóa 8 Lớp K9K11 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A10 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A9 Khóa 3 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A8 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A7 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A6 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A5 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A4 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A3 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A2 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ III - K8A1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 3 down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K13 Khóa 8 Lớp K8K13 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K11 Khóa 8 Lớp K8K11 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM THI HẾT MÔN K8K8 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Các kỳ down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K22 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K8,K8K9 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K7,15,16,17,18 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A11 Khóa 8 Lớp K8A11 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A10 Khóa 8 Lớp K8A10 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A9 Khóa 8 Lớp K8A9 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K7A9 - K7A12 Khóa 7 Hệ 02 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A8 Khóa 8 Lớp K8A8 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A7 Khóa 8 Lớp K8A7 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A6 Khóa 8 Lớp K8A6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A5 Khóa 8 Lớp K8A5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A4 Khóa 8 Lớp K8A4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A3 Khóa 8 Lớp K8A3 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A2 Khóa 8 Lớp K8A2 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM THI HỌC KỲ II - K8A1 Khóa 8 Lớp K8A1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K4 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K6 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bảo quản thuốc Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K5 2014 - 2015 Kỳ 2 down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K8K1,2,3 Khóa 8 Hệ 01 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
ĐIỂM TỐT NGHIỆP K7A3-8 Khóa 7 Hệ 02 năm 2014 - 2015 Tốt nghiệp down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Hóa dược 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Hóa dược 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Bào chế 1 Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8K1 2014 - 2015 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A11 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8K10 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A9 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A8 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A7 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A6 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A5 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A4 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A3 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A2 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 8 Lớp K8A1 2015 - 2016 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A15 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A14 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A13 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A12 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A11 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A7 2015 - 2016 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A7 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7K4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh cơ sở Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
HDDL1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Giáo dục thể chất 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tin học Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục thể chất 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Giáo dục quốc phòng Khóa 7 Lớp K7A1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7A2 2015 - 2016 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A2 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
HDDL3 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bảo quản thuốc Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 4 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Pháp luật Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Kiểm nghiệm thuốc Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
HDDL2 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7A1 2014 - 2015 Kỳ 3 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K6A7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Truyền thông giáo dục sức khỏe Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Kiểm nghiệm Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - Dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - Dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược lâm sàng Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7Y1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7Y1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K10 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K9 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K8 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K7 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Bào chế 1 Khóa 7 Lớp K7K6 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K5 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Quản lý dược Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K4 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K3 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K2 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Y học 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Y học 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Thực vật dược Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Tổ chức quản lý y tế Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Tiếng anh chuyên ngành Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Latin Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa phân tích 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Hóa dược - dược lý 2 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Hóa dược - dược lý 1 Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Dược liệu Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Chính trị Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 1 down
Bảo quản Khóa 7 Lớp K7K1 2013 - 2014 Kỳ 2 down
Trung cap y duoc Ha Noi

Video

Hình ảnh hoạt động

284.jpeg 274.jpeg 272.jpeg 263.jpeg 262.jpeg 261.jpeg 260.jpeg

Sơ đồ đường đi

Facebook